favicon2

לראשונה בישראל! – שדולה למען קידום יחסים בין ישראל לחבל ארץ קווקז

חברים נכבדים!

אני רוצה לבשר לציבור בכלל ולבני קהילת קווקז בפרט, שלאחר השתדלות ויוזמה מבורכת וגדולה שלי עם חברים נוספים מצוות הארגון "שאח-דאג", הקמנו שדולה פרלמנטרית בכנסת לענייני חבל ארץ הקווקז.

השדולה תעסוק בנושאים החשובים לקהילה שלנו ותהיה נגישה לציבור בכל נושא רלוונטי לנושא.

שדולה בכנסת